Buki List

Here is list of weapons which I make                                                                                              

SWORD'S;
       - Regular Bokken -  
                     Daisho,
                     - Kogarasu bokken,
   

-Bokken saya/itomaki -
                    regular,
                          Koryu Ryuha
                                   gyaku (shinobi daisdo),
        - Ninja Toh Bokken -
                  - Basic Ninja bokken with saya,
   -regular, 
           -saya/itomaki,
                          -special Ninja toh,
  - Bokken Wakizashi -
          - Tanto - 
        
               Tanto Koshirae look

                   Aikuchi

basic, 
           saya/itomaki,
                           aikuchi,

           - Shikomi
                  - Shikomi katana,

-TSUKA  Kashira
      for those who wish to have specific shape of kashira on bokken
      daito, shoto, tanto or any other type of bokken)
    
  - Ken (Bokken)
       Ken Fudo Myo  , Bu Jin Ken,  basic Ken ,        


- Nodachi- 
- Dai Katana -  
- Dai Wakizashi- 
           tachi bokken saya/itomaki
- Yoroi Doshi -
- Shinobi Katana - 
- Suburito - 

LONG WEAPONS; 
- Yari -  
- Jumonji Yari - 
- Katakama Yari - 
- Kikuchi Yari - 
- Kama yari -
- Naginata - 
                     basic natur,  two piece naginata ,
                            koshirae look paart
                                 blades,
                                       shinken naginata,
   - Nagamaki -
                          basic,
                             koshirae look,
- Bisen Toh - 
- Nyoibo

SHORT WEAPONS; 
          - Jutte - 
                - wooden jutte
                   - wooden jutte with tsuba
                      - jutte with  Jabara ito,

                    - metal jutte
- Tessen - 
    - wooden,
        - metal
           - shikomi tessen

- Kunai - 
     woden,
                 metal (shinken)
- Te Yari - 
- Tanjo - 
- Kama - 
- Jin Kama - 
- Sojin - gama (double edge sickle) -
- Tetsu Ken - 
- Hachiwari - 
- Kabutowari - 

   KAKUSHI  BUKI;
   Shuriken's 
             - Rubber Senban shaken
                    -Rubber Hira shaken,
                          - Rubber tepan
   - Kakute - 
   - Kunoichi Neko Te -
  - Tekken
  - Musashi kaiken -
  - Tekko kagi - 
   - Shuko - 
      training plastic shuko,  metal (real)
-Ashiko - 
- Sokutoku (metsubishi)
- Makibishi - 
- Shinobi Tanto - 

CHAIN  WEAPONS; 
- Kusari fundo - 
          training version,
                    metal  version,
- Kunai fundo - 
             wooden,
                       metal,
- Kyogetsu shoge - 
            wooden,
                  metal,
- Kusari gama - 
                             ninja version, 
                                                         small
- Konpei
- Chigiriki - 
- O Kusari gama -
  - Kumade (metal) -

STICK'S (STAFF'S)    it could be made in any dimension, any shape

   - Bo stick 
                    round Bo stick, 
                             large Bo stick,
                                  rokushaku Bo
      - Jo stick
      - Hanbo stick 
            - Tanjo
                 - Tanbo

     SWORD  STANDS,

      - wall stand two svords


No comments:

Post a Comment